Reikalavimai veisiant bei prižiūrint mišką

2017-10-02 4 min. skaitymo Reikalavimai veisiant bei prižiūrint mišką

Miškininkai, gavę paramą miškui įveisti ir planuojantys želdinimo darbus atlikti rudenį, turėtų paskubėti – rudeninis miško veisimo sezonas baigsis jau po mėnesio. Paramos gavėjai turėtų laikytis ir kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Mišką įveisti iki lapkričio 1 d. Pareiškėjai, kurių paraiškos buvo patvirtintos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, mišką įveisti privalo per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Rudens sezono metu įveisti mišką privalu iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezono metu – iki einamųjų metų liepos 1 d. Dokumentus pateikti per ŽŪMIS Paramos lėšomis mišką veisiantys asmenys turėtų neužmiršti laiku pateikti reikalingus dokumentus. Per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) reikia pristatyti dauginamosios medžiagos savininko patvirtintas sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Miško įveisimo data nustatoma pagal datą, kai NMA užregistruojami paramos gavėjo pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindiniai miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatai ar miško dauginamosios medžiagos savininko patvirtintos šių sertifikatų kopijos ir želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo dokumentai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad paminėti dokumentai turi būti teikiami elektroniniu būdu per ŽŪMIS portalą. Tiesa, šis reikalavimas netaikomas paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas iki 2016 m. kovo 31 d. Atsodinti žuvusius želdinius ar neprigijusius sodmenis NMA atlikus įveistų plotų atranką, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai tikrina, kaip paramos gavėjas laikosi miško priežiūros reikalavimų. Miško želdinių apskaita tikrinama pirmaisiais ir trečiaisiais želdinių augimo metais po miško įveisimo. Miško žėlinių, kurių papildomai želdinti nereikia, apskaitą – trečiaisiais jų augimo metais po projekto sudarymo. Jei tikrinant nustatoma, kad želdinių ir žėlinių tankis neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų, neprigiję miško sodmenys, žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti sodmenimis per tris miško želdinimo sezonus nuo šio fakto nustatymo dienos. Atsodinus miško želdinius ir žėlinius iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. NMA reikia pateikti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo dokumentus. Tęsiant įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą Tęsiantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ paramos gavėjai, panašiai kaip ir naujojo finansinio laikotarpio programos dalyviai, privalo prižiūrėti įveistą mišką bei laiku pateikti reikalingus dokumentus. Jei Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai nustato, kad želdinių tankis neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų, mišką įveisęs paramos gavėjas per artimiausius tris želdinimo sezonus nuo šio fakto nustatymo dienos privalo atsodinti miško sodmenis, žuvusius želdinius ar žėlinius. Atlikęs atsodinimo darbus, paramos gavėjas turi pateikti NMA pasodintų miško sodmenų pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą ir jų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Pateikti sertifikatą bei dokumentus privaloma iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. Jei miškas įveistas pavasarinio miško želdinimo metu, šeštaisiais metais po miško įveisimo arba septintaisiais metais, jei miškas įveistas rudeninio miško želdinimo metu, po miško įveisimo Valstybinės miško tarnybos pareigūnai atliks įveisto miško želdinių / žėlinių kokybės vertinimą. Taip pat valstybiniai miškų pareigūnai įveistame miške gali atlikti miško želdinių / žėlinių apskaitą. Jei miškas įveistas pavasarinio miško želdinimo metu – patikra gali būti atliekama miško įveisimo metais rudenį ir antraisiais metais po miško įveisimo. Tuo tarpu, jei miškas įveistas rudeninio miško želdinimo metu – pirmaisiais ir trečiaisiais metais po miško įveisimo. NMA inf.

Kitos naujienos

Kodėl medžių labai rudenį pakeičia spalvą?
0 min. skaitymo

Kodėl medžių labai rudenį pakeičia spalvą?

Plačiau 2020-09-29
Prekybos centre Ozas – unikali galimybė pamatyti įkurdintą net 16 000 medelių mišką
0 min. skaitymo

Prekybos centre Ozas – unikali galimybė pamatyti įkurdintą net 16 000 medelių mišką

Plačiau 2021-09-27
Kviečiame prisidėti prie būtiniausių medicinos priemonių pirkimo!
0 min. skaitymo

Kviečiame prisidėti prie būtiniausių medicinos priemonių pirkimo!

Plačiau 2020-03-19

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515