AKTYVIŲ PASIŪLYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

2019-07-01 14 min. skaitymo

Aktyvi redakcija: 2021-05-04Šios aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklės nustato pagrindinius Sistemos Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo principus, Aktyvių pasiūlymų vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus Aktyviuose pasiūlymuose dalyvaujantiems asmenims, Preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, jų teises ir pareigas bei atsakomybę dalyvaujant Sistemoje vykdomuose Aktyviuose pasiūlymuose.

1. Sutartyje naudojamos sąvokos

Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos kaip jos apibrėžtos žemiau, jei iš Sutarties konteksto vienareikšmiškai neišplaukia priešingai:
1.1.  Aktyvus pasiūlymas -  Aktyvių pasiūlymų organizatoriaus organizuojamas, ribotą laiką trunkantis, aukščiausios kainos varžybomis pasiūlymas, kai Potencialiam klientui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas siūlomas parduoti už jį atstovaujant Aktyvių pasiūlymų organizatoriui, neribojant kainą siūlančių Potencialių pirkėjų skaičiaus, o pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aktyvių pasiūlymų dalyviu.
1.2. Aktyvių pasiūlymų dalyvis - Potencialus pirkėjas, pasirašęs dalyvavimo aktyviuose pasiūlymuose sutartį.
1.3. Aktyvaus pasiūlymo mokestis – Aktyvių pasiūlymų organizatoriui mokama suma kuri nurodoma Aktyvių pasiūlymų Sistemoje ir yra taikoma nuo galutinės nekilnojamojo turto pardavimo kainos, (toliau – Aktyvaus pasiūlymo mokestis) už Aktyvaus pasiūlymo objektą. Sumokama per 5 d.d. Pardavėjui ir Pirkėjui pasirašius Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį.
1.4. Aktyvaus pasiūlymo objektas  -  Potencialiam klientui nuosavybės  teise  priklausantis  nekilnojamasis  turtas, ir/arba mediena išsikirtimui, medienos sortimentai, kurie yra siūlomi Aktyviame pasiūlyme.
1.5. Aktyvių pasiūlymų organizatorius - Miškų Medijos Grupė UAB, juridinio asmens kodas 304696985, registruotos buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109 Vilnius
1.6. Aktyvaus pasiūlymo laimėtojas - didžiausią kainą pasiūlęs Aktyvaus pasiūlymo dalyvis, kurį Aktyvių pasiūlymų organizatorius paskelbė Aktyvaus pasiūlymo laimėtoju.
1.7.  Konfidenciali informacija – bet kokia verslo, teisinė ir/arba techninė informacija, (i) susijusi su Sutarties turiniu ir/ar Sutarties vykdymu, (ii) susijusi su Šalies ir (ar) jos partnerių verslu, veikla, santykiais, ir (iii) bet kokia informacija ir/arba dokumentai, jų kopijos, išrašai, nuorašai, kuriuos Šalis pateikė kitai Šaliai Sutarties vykdymui, taip pat kuri buvo sukurta šios Sutarties vykdymo eigoje; (iv) bet kokia kita informacija, kurią Šalis kitai Šaliai pateiks raštu, žodžiu ir/arba kitais būdais. Esant abejonių, ar konkreti informacija yra konfidenciali, su ja turi būti elgiamasi kaip su konfidencialia.
1.8. Pardavėjas – Aktyvaus pasiūlymo objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris, pasitelkdamas Aktyvių pasiūlymų pateiktas kainas ir padedamas Aktyvių pasiūlymų organizatoriaus, ketina parduoti nekilnojamąjį turtą ir sudaro šio turto Pirkimo – pardavimo sutartį.
1.9. Pirkėjas – Aktyvaus pasiūlymo laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis.
1.10. Pirkimo-pardavimo sutartis – Aktyvaus pasiūlymo objekto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo (Pirkėjo)
1.11. Preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis – pateikiama Pirkimo – Pardavimo sutartis, iš kurios kyla šalių pareiga aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę Pirkimo – pardavimo sutartį.
1.12. Potencialus klientas – Svetainės lankytojas, užpildęs Užklausos formą ir pateikęs savo ir jam priklausančio turto identifikuojančius duomenis portalui branginu.lt, su tikslu sulaukti tenkinančių kainos pasiūlymų.
1.13. Potencialus pirkėjas - juridinis asmuo, pasirašęs dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutartį ir susipažinęs su Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis.
1.14. Galutinė Aktyvaus pasiūlymų objekto kaina – Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo pasiūlyta aukščiausia kaina.
1.15. „Užklausa“ – Tai Potencialaus kliento pateikta informacija apie jį ir miško sklypą, bei kita, papildoma informacija, susijusi su miško sklypu ar jame esančia mediena.
1.16. „Užklausos forma“ – Tai speciali portale branginu.lt esanti forma, skirta užpildyti Potencialiems pardavėjams, kurių tikslas jų miško sklypo, ar jame esančios medienos pardavimas.
1.17. Aktyvių pasiūlymų sistema – tai branginu.lt sukurta unikali pasiūlymų valdymo sistema, kurioje Aktyvių pasiūlymų dalyviams / potencialiems pirkėjams yra pateikiama informacija apie potencialių pardavėjų skelbiamus Aktyvius pasiūlymus, bei suteikiamos galimybės varžytis, siulant savo kainas atitinkamam Aktyviam pasiūlymui.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aktyviuose pasiūlymuose, Potencialiems pirkėjams, Aktyvių pasiūlymų dalyviams, Aktyvių pasiūlymų laimėtojams, Pirkėjams, Pardavėjui ir Aktyvių pasiūlymų organizatoriui. Taip pat jomis reguliuojama Aktyvių pasiūlymų organizatoriaus ir Aktyvių pasiūlymų dalyvių santykiai, susiję su Aktyvių pasiūlymų sistemos naudojimu, paties Aktyvaus pasiūlymo vykdymu, Aktyvaus pasiūlymo objekto pirkimo – pardavimo tvarka.
2.2. Aktyvių pasiūlymų sistema skirta padėti Potencialiam pardavėjui parduoti jam priklausantį turtą ir suteikti galimybę Aktyvių pasiūlymų dalyviams varžytis dėl šio turto įsigijimo. Potencialių pardavėjų Aktyvūs pasiūlymai organizuojami per vidinę branginu.lt sistemą elektroniniu būdu.
2.3. Šios Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklės registruotam Sistemos naudotojui t.y. Aktyvių pasiūlymų dalyviui, ketinančiam dalyvauti Aktyviuose pasiūlymuose ir įsigyti Aktyvių pasiūlymų siūlomus objektus, tampa privalomu teisiniu dokumentu ir šis dokumentas laikomas sudėtine ir neatskiriama Dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutarties dalimi, kuriame nustatomos Aktyvių pasiūlymų dalyvių teisės bei pareigos, Aktyvių pasiūlymų objektų įsigijimo bei apmokėjimo už juos sąlygos bei tvarka, Aktyvaus pasiūlymo mokesčio mokėjimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Aktyvių pasiūlymų objektų pirkimu-pardavimu Aktyvių pasiūlymų sistemoje susijusios nuostatos.
2.4. Aktyvaus pasiūlymų dalyvio sutikimas su Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis išreiškiamas susipažinus su jomis.
2.5. Dalyvauti Aktyviuose pasiūlymuose turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, pasirašę su Aktyvių pasiūlymų organizatoriumi Dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutartį. Šios Sutarties pasirašymas suteikia galimybę dalyvauti visuose Aktyvių pasiūlymų sistemoje skelbiamiems Aktyviems pasiūlymams.
2.6. Šiose Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą dalyvavimo Aktyvių sutartyje ir yra neatsiejama šios sutarties dalis. Potencialus pirkėjas ir/ar Aktyvių pasiūlymų dalyvis, pageidaujantis dalyvauti Aktyviuose pasiūlymuose ir įsigyti Aktyvaus pasiūlymo objektą, prisiima visišką atsakomybę už:
2.6.1. savarankišką Aktyvaus pasiūlymo objekto teisinio, mokestinio, aplinkos apsaugos, techninio ir kt. patikrinimo atlikimą bei patikrinimų ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą;
2.6.2. savarankišką Aktyvaus pasiūlymo objekto apžiūrą, būklės, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės būklės, kokybės patikrinimą, trūkumų įvertinimą, susipažinimą su Aktyvaus pasiūlymo objekto dokumentacija ir jos patikrinimą bei visus kitus galimus patikrinimus;
2.6.3. Potencialiems pirkėjams ir/ar Aktyvių pasiūlymų dalyviams rekomenduojama asmeniškai atlikti Aktyvaus pasiūlymo objekto patikrą/apžiūrą vietoje ir savarankiškai patikrinti visą, jų manymu, reikalingą informaciją, tame tarpe ir Aktyvaus pasiūlymo objekto realios vertės nustatymą. Tokie patikrinimo veiksmai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki Preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.
2.7. Paskelbus Laimėtoją, trečiosioms šalims – kurios turi pirmumo teises pagal taikomus įstatymus pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokia trečioji šalis pasinaudoja savo teise įsigyti Turtą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia pasirašoma) automatiškai tampa negaliojančia ir Pardavimo sutarties pasirašymas tampa negalimas. Šalys susitaria, kad jos nelaikys viena kitos atsakingomis už tai, kad Laimėtojas faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl trečiosios šalies sprendimo pasinaudoti savo pirmumo teise pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju Aktyvių pasiūlymų organizatorius grąžina Laimėtojui Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo mokestį per 5 (darbo) darbo dienas nuo Pardavimo sutarties pasirašymo su tokia trečiąja šalimi.
2.8. Jei Aktyvių pasiūlymų sistemos registruotas narys, kuris nėra Aktyvaus pasiūlymo Laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose numatyta pirmumo teise įsigyti Aktyvaus pasiūlymo objektą, Aktyvių pasiūlymų Organizatorius turi teisę nutraukti dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutartį.
2.9. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Pirkimo – pardavimo sutarties objektą ir sąlygas, yra žinoma, ką Pardavėjas nori parduoti ir ką Pirkėjas ketina įsigyti, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktą, kad jis tiktų tam konkrečiam tikslui, arba įrodyti, kad atskleidė nurodytam tikslui naudoti esančius trūkumus ar kad jie buvo akivaizdūs (CK 6.333 straipsnio 2 d., 4 d.).
2.10 Aktyvių pasiūlymų sistema nėra ir negali būti skirta atskiriems fiziniams asmenims, siekiantiems su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusių tikslų (siekiantiems vartojimo tikslų). Aktyvių pasiūlymų organizatorius partneriais – Potencialiais pirkėjais ar Pirkėjais – gali būti tik patikimos įmonės ar verslininkai, užsiimantys miško supirkimo veikla.
2.11 Užpildydamas užklausą, potencialus klientas patvirtina, jog užklausoje nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso jam, arba, jis yra savininko įgaliotas asmuo.

3. Aktyvaus pasiūlymo paskelbimas

3.1. Informaciją apie kiekvieną vykdomą Aktyvų pasiūlymą Aktyvių pasiūlymų organizatorius perduoda, siunčiant jiems nuorodą į Aktyvų pasiūlymą, jų sutartyje nurodytu elektroniniu paštu. Šią informaciją gali gauti tik vartotojai, pasirašę dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutartį.
3.2. Skelbime apie Aktyvų pasiūlymą nurodoma tokia informacija: Aktyvaus pasiūlymo trukmė, informacija apie Aktyvaus pasiūlymo objektą, dalyvių skaičius, Aktyvaus pasiūlymo mokesčio dydis.
3.3. Visa Aktyvių pasiūlymų organizatoriaus Aktyvių pasiūlymų sistemoje pateikta informacija apie Aktyvaus pasiūlymo objektą laikytina teisinga, tačiau Aktyvių pasiūlymų organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išbaigtumo ir aktualumo patikrinimą atsako Potencialus pirkėjas.

4. Aktyvaus pasiūlymo vykdymas

4.1. Aktyvius pasiūlymus organizuoja ir vykdo Aktyvių pasiūlymų organizatorius.
4.2. Aktyvaus pasiūlymo pradžios laikas laikomas jo paskelbimas Sistemoje.
4.3. Aktyvių pasiūlymų organizatorius bet kokiam konkretaus Aktyvaus pasiūlymo objektui gali taikyti skirtingus trukmės laikotarpius, atitinkamo Aktyvaus pasiūlymo trukmę nurodydamas Aktyvių pasiūlymų Sistemos objekto aprašymo skiltyje.
4.4. Dalyviui pradėjus dalyvauti Aktyviame pasiūlyme, pateikiama informacija apie kitų dalyvių kainos siūlymus.
4.5. Aktyvių pasiūlymų organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki Aktyvaus pasiūlymo pabaigos dienos pateikti Sistemoje bet kokią papildomą informaciją / dokumentus apie Aktyvų pasiūlymą ir siūlomą objektą..
4.6. Įmonei yra suteikiama galimybė rinktis dalyvauti ar nedalyvauti Aktyviame pasiūlyme.
4.7. Pasirinkus, jog Aktyvus pasiūlymas „nedomina“, Dalyviui suteikiama galimybė apsigalvoti ir dalyvauti Aktyviame pasiūlyme iki kol baigiasi Aktyvaus pasiūlymo galiojimo trukmė.
4.8. Norint Aktyviame pasiūlyme pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Pasiūlyti kainą“ įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Sėkmingai pasiūlius kainą Aktyvaus pasiūlymo dalyviui pateikiamas iššokantis pranešimas, jog pasiūlyta kaina priimta.
4.9. Kiekvienas Aktyvaus pasiūlymo dalyvis turi teisę vėl padidinti savo siūlomą kainą neribotą kiekį kartų.
4.10. Aktyvaus pasiūlymo dalyvis siūlomą kainą gali keisti (tik didinti) ir minimali suma, kuria Aktyvaus pasiūlymo dalyviui galima didinti savo prieš tai buvusį siūlymą yra 100 (šimtas) eurų.
4.11. Kainos siūlymai už siūlomą nekilnojamąjį turtą teikiami iki Tinklapyje prie konkretaus Aktyvaus pasiūlymo  nurodyto pabaigos laiko. Jei naujas kainos pasiūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki Aktyvaus pasiūlymo pabaigos, Aktyvus pasiūlymas yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Toks pratęsimų skaičius yra neribojamas ir tęsiamas tol, kol likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms iki Aktyvaus pasiūlymo pabaigos nebepateikiamas nė vienas naujas kainos pasiūlymas.
4.12. Potencialiam pardavėjui yra suteikiama prieiga stebėti Aktyvaus pasiūlymo eigą.
4.13. Potencialiam pardavėjui bei Aktyvaus pasiūlymo dalyviams apie Aktyvaus pasiūlymo eigą informacija yra suteikiama el. Paštu, bei SMS pranešimais.
4.14. Dviems Aktyvaus pasiūlymo dalyviams paties tokio paties kainos pasiūlymo to paties Turto atžvilgiu yra negalima ir tai yra sistemiškai apribota. Tokiu atveju, kainą pasiūlo anksčiau tai padaręs dalyvis.
4.15. Paskutinis, bei asmeninis kainos pasiūlymai kiekvienam Aktyvių pasiūlymų dalyviui yra nurodomi prie kiekvieno dalyvaujamo  Aktyvaus pasiūlymo objekto aprašymo.
4.16. Aktyvių pasiūlymų organizatorius turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Aktyvų pasiūlymą, nurodydamas objektyvią Aktyvaus pasiūlymo nutraukimo priežastį.

5. Aktyvaus pasiūlymo pabaiga

5.1.  Aktyvus pasiūlymas baigiasi automatiškai Sistemoje nustatytą dieną nustatytu laiku, nebent teikiami kainos pasiūlymai ir Aktyvus pasiūlymas pratęsiamas 4.11. punkte nustatyta tvarka. Pasibaigusio Aktyvaus pasiūlymo būsena pasikeičia į „Laukiama pardavėjo“.
5.2. Aktyvus pasiūlymas yra laikomas baigtu, kai pasibaigia jam skirtas laikas ir Aktyvių pasiūlymų sistemoje pateikiamas pranešimas, kuris taip pat išsiunčiamas Dalyviams jų registruotais elektroninio pašto adresais.
5.3. Pasibaigus Aktyviam pasiūlymui, Aktyvių pasiūlymų organizatorius apie tai paskelbia Sistemoje.
5.4. Pardavėjas informuojamas apie Aktyvaus pasiūlymo pabaigą bei aukščiausią Aktyvaus pasiūlymo objektui pasiūlytą kainą.
5.5. Pardavėjas įvertina aukščiausią kainos pasiūlymą ir priklausomai nuo to, ar jį kaina tenkina gali sutikti arba atmesti kainos pasiūlymą.
5.6. Aktyviaus pasiūlymo laimėtoju pripažįstamas tas Aktyvaus pasiūlymo dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.
5.7. Pardavėjui sutikus su Laimėtojo kaina, Aktyvaus pasiūlymo laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas atlieka Aktyvaus pasiūlymo objekto apžiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant, realios būklės, kokybės patikrinimą, trūkumų įvertinimą.
5.8. Aktyvių pasiūlymų dalyvis, pripažintas Aktyvaus pasiūlymo laimėtoju, bei atlikęs 5.8. punkte nustatytus veiksmus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo paskelbimo su Pardavėju sudaro Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį. Preliminariąją pirkimo pardavimo sutartį iš Pardavėjo pusės pasirašo Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo. Aktyvaus pasiūlymo laimėtojo parašas yra pagrindas reikalauti, kad Aktyvaus pasiūlymo laimėtojas įvykdytų prievolę - sumokėtų Aktyviame pasiūlyme pasiūlytą kainą sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Aktyviame pasiūlyme siūlomam Aktyvaus pasiūlymo objektui.

6. Aktyvus pasiūlymas laikomas neįvykusiu, jeigu:

6.1. Aktyviame pasiūlyme nedalyvavo nė vienas Aktyvių pasiūlymų dalyvis.
6.2. Laimėtojas nesudarė Preliminariosios sutarties (jei ji turi būti sudaryta), taip pat jei Aktyvaus pasiūlymo dalyvis, kuris Turto atžvilgiu pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą per nustatytą laikotarpį nepareiškė noro įsigyti Turtą ir nesudarė Pardavimo sutarties.
6.3. Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jei ji turi būti sudaryta).
6.4. Dėl Aktyvaus pasiūlymo galiojimo metu iškilusių techninių nesklandumų Aktyvių pasiūlymų organizatorius negali nustatyti Laimėtojo;

7. Teisės ir pareigos

7.1. Aktyvių pasiūlymų organizatorius turi teisę bet kuriuo metu įspėti Aktyvių pasiūlymų dalyvį arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti, pakeisti dalyvioprenumeratos planą, arba panaikinti prieigą prie Aktyvių pasiūlymų sistemos, jeigu Aktyvių pasiūlymų dalyvis padarė pažeidimą, kaip:
7.1.1. Jeigu Aktyvių pasiūlymų dalyvis, pripažintas Aktyvaus pasiūlymo laimėtoju, per nurodytą terminą, skirtą įvertinti Aktyvaus pasiūlymo objektui, atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl trečiųjų šalių kaltės).
7.1.2. Jeigu po preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo yra gaunama informacija, jog Aktyvių pasiūlymų dalyvis bando derėtis dėl pirkimo sąlygų, ar mažinti sutartyje nurodytą kainą.
7.1.3. Jeigu Aktyvių pasiūlymų dalyvis bando tiesiogiai susisiekti su Potencialiu pardavėju, siekiant nupirkti Aktyvaus pasiūlymo objektą ne Aktyvių pasiūlymų būdu.
7.1.4. Jeigu po suteikto termino Aktyvaus pasiūlymo objekto apžiūrai Aktyvaus pasiūlymo laimėtojas siūlomą kainą sumažina daugiau, nei 5%, o po papildomos apžiūros paaiškėja, jog kainos sumažinimui nebuvo pagrindo.
7.1.5. Jeigu po laimėto Aktyvaus pasiūlymo, Aktyvių pasiūlymų dalyvis, dėl neobjektyvių priežasčių atsisako vykti apžiūrėti laimėto Aktyvaus pasiūlymo objekto. 
7.1.6. Bet koks Aktyvių pasiūlymų dalyvio informacijos perdavimas trečiosioms šalims.
7.1.7. Aktyvių pasiūlymų dalyviui nesilaikant sutarties ir taisyklių sąlygų, Aktyvių pasiūlymų organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį, arba apriboti Aktyvių pasiūlymo dalyvio naudojimąsi sistema Aktyvių pasiūlymų Organizatoriaus nustatytam terminui, apie tai dalyvį informavus el. paštu.
7.1.8. Jeigu Aktyvių pasiūlymų dalyvis 7 dienų laikotarpyje neatlieka jokių kainos siūlymų sistemoje. 
7.2. Šalis, nevykdanti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius, laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo.
7.3. Jeigu Aktyvių pasiūlymų dalyvis, pripažintas Pasiūlymo laimėtoju, atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl trečiųjų šalių kaltės) laikoma, kad jis atsisako pirkti Aktyvaus pasiūlymo objektą, netenka teisės toliau dalyvauti to paties Aktyvaus pasiūlymo objekto pirkime.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos dalyvavimo Aktyviuose pasiūlymuose sutartyje.
8.2. Aktyvių pasiūlymų organizatorius pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti Aktyvių pasiūlymų organizavimo ir vykdymo taisykles, apie tai informuodamas visas pakeitimus pajausiančias šalis.
8.3. Galiojanti ir naujausia taisyklių redakcija yra branginu.lt/taisykles esanti redakcija.

9. Priedai

Preliminarioji sutartis

 

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515