ES parama miškams

2016-10-19 4 min. skaitymo ES parama miškams

Miško savininkams dažnai kyla klausimų- kokia ES parama miškams galima pasinaudoti 2016 metais. Gera žinia, kad ES parama gali padėti norintiems įveisti miškus, ugdyti jaunuolynus, sutvarkyti stichijos suniokotus medynus ar įsigyti technikos darbui miškuose ar rekreaciniuose miškuose įrengti atviras visuomenei poilsiavietes su rekreacine infrastruktūra. Visa tai ir dar daugiau siūlo 2014-2020 m. Kaimo plėtros programa, kurioje iš viso 130 mln. Eur. (6,6 proc. nuo bendro biudžeto) numatyta paramai miškininkystės priemonėms. Yra apribojimų – vienas pareiškėjas (nesvarbu fizinis asmuo ar įmonė) per 3 finansinius metus negalės gauti daugiau kaip 2000 000 Eur. paramos. Jei turite savo mišką, ir nežinote kiek jis vertas, verta pasidomėti kaip apskaičiuojama miško kaina. O ji priklauso nuo daugelio kriterijų. Miško kainos skaičiavimo mechanizmas yra sudėtingas ir jį lemia daug veiksnių, apie kuriuos miško savininkas dažnai net nežino. Kas remiama? Didžiausia finansinės paramos dalis numatyta naujų miškų įveisimui. Remiamas miško įveisimas ir mokamos dviejų tipų išmokos vienkartinė kompensacinė išmoka (nuo 988 Eur/ha iki 3140 Eur/ha) pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių auginimo metais, bei įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kuri mokama kasmet 12 metų (nuo 123/ha iki 363 Eur/ha) Parama skiriama pagal želdinių rūšinę sudėtį ir nustatytus atskirų medžių rūšių įkainius už ha. Paraiškas gali teikti juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, turintys ne mažesnį, kaip 0,5 ha želdintinos žemės plotą (išskyrus besiribojančius su mišku), priklausantį nuosavybės teise, taip pat turintys leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, pasirengę Miško želdinimo ir žėlinimo projektą. Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos paramai gauti, privalo mišką įveisti per tris artimiausius sezonus (rudenį – iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasarį – iki einamųjų metų liepos 1 d. ) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Siekiantys investicijų į miškininkystės technologijas, išskyrus tuos, kurie tik parduoda mišką išsikirtimui gali tikėtis dalinės paramos šiose veiklos srityse: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimas, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miško sektoriuje tiekimas, minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas IV (ūkinių) miškų grupės miškuose. Pareiškėjai gali būti privačių miškų savininkai, savivaldybės ir labai mažos įmonės. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 50 000 Eur. Parama miškų ūkio modernizavimui skiriama su sąlyga, kad pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) užsiima miškų ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios veiklos gauna ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų. Investicijos, susijusios su medienos perdirbimu, galimos tik iki pramoninio perdirbimo (mobilios lentpjūvės, mobili medienos smulkinimo ar skaldymo įranga). Vis daugiau miško savininkų kreipiasi paramos jaunuolynų ugdymui atlikti. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pateikiama miškininko specialisto išvada dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo. Už atliktus darbus (projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn.) mokama vienkartinė išmoka – 197 Eur. už hektarą. Be jaunuolynų ugdymo, kaimo vietovėje rėmimas viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas (tik II B (rekreaciniuose) miškų grupės miškuose), pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų į vietinių medžių rūšių medynus. Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:

  • Parama pažeistam miškui atkurti suteikiama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas, kuriame pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių, ir pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas;
  • Parama pažeistiems miškams atkurti teikiama ne ik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas Valstybinėje miškų tarnyboje po 2015 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo;
  • Parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama miško teritorijoms priskirtoms didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupėms ir pateikus vidinės miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotos šios priemonės.
  • Taip pat pagal naująją kaimo plėtros programą mokamos kompensacinės išmokos už teisės aktais nustatytus veiklos apribojimus miškuose, esančiuose Natura 2000 teritorijose. Parama skiriama kasmet nuo 62 Eur. iki 272 Eur. už hektarą. Paraiškos pagal šią priemonę renkamos kartu su Tiesioginių išmokų paraiškomis.
Jei nusprendėte kreiptis dėl paramos, tuomet jums reiktų susisiekti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos www.nma.lt

   

Kitos naujienos

Branginantiems mišką – centralizuota nacionalinė sistema ir naujos galimybės
4 min. skaitymo

Branginantiems mišką – centralizuota nacionalinė sistema ir naujos galimybės

Plačiau 2019-09-02
Kaip puoselėti ir prižiūrėti savo mišką
3 min. skaitymo

Kaip puoselėti ir prižiūrėti savo mišką

Plačiau 2017-04-25
Įmonės superka miškus - kam jie panaudojami po supirkimo?
2 min. skaitymo

Įmonės superka miškus - kam jie panaudojami po supirkimo?

Plačiau 2016-06-17

Šimtai įmonių norėtų įsigyti miško.
Ar norite gauti jų pasiūlymus?

Skambinti
+370 6 333 1515